چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸

مناقصه و مزایده

" آگهی فراخوان شناسائی و ارزیابی کیفی "

           شرکت  پتروشیمی مهربه شماره ثبت 248119 و شناسه ملی 10102887184 در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار جهت الف. خدمات ترابری و نقلیه پرسنل کارخانه ب. خدمات تعمیرات ونگهداری مجتمع پ. مدیریت انبار  ت. انتخاب پیمانکار سرویس و نگهداری دوره ای، تعمیرات جزئی، کلی و تخصصی لیفتراک TCM برقی، دیزلی، گازی و Sweeper از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکتهای معتبر و  فعال در این زمینه دعوت به عمل می آید تا نسبت به ارسال و ارائه اطلاعات  و مدارک درخواستی  به آدرس تهران، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه پنجم، پلاک22، طبقه1، واحد5، کدپستی 1513643916  واحد امور حقوقی و پیمانها (خانم پارساخصال) ارسال نمایند.

نکته1 : مدارک درخواستی الزاما" بایستی حداکثر تا ساعت 15 مورخ  1398/02/11 به شرکت پتروشیمی مهر واصل گردد.

شرایط اولیه:

˜   داشتن سوابق اجرائی حداقل به میزان 5 سال (سابقه فعالیت در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی)

˜   ارائه سوابق اجرائی حداقل 3 مورد قرارداد مشابه در این زمینه و گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان پیشین خود

مدارک درخواستی

1.     تصویر اساسنامه شرکت به انضمام آگهی تاسیس شرکت

2.     تصویر آخرین روزنامه رسمی حاوی اطلاعات مندرج در خصوص صاحبان امضاء مجاز شرکت

3.     اسامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و مدیرعامل شرکت با ارائه کپی کارت ملی این اشخاص و ذکر مدرک تحصیلی

4.     تصویر گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی (کداقتصادی)

5.     تصویر گواهینامه شناسه ملی شرکت

6.     مشخصات حاوی آدرس، کدپستی، تلفن، فاکس، وب سایت و ایمیل رسمی شرکت در سربرگ شرکت

7.     تعداد پرسنل شاغل

8.     نمودار سازمانی شرکت

9.     داشتن تأیید صلاحیت معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه فعالیت های موضوع مناقصه

10.                      ارائه مفاصاحساب مالیات یا اظهارنامه مالیاتی و بیمه 3 سال گذشته

11.                      ارائه کپی صورتحسابهای مالی حسابرسی شده 3 سال گذشته

12.                      ارائه نامه صلاحیت ایمنی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی

13.                      ارائه کلیه مجوزها و گواهینامه های قانونی مرتبط

بدیهی است چنانچه شرکت کنندگان در آگهی فراخوان فاقد شرایط اولیه مندرج در این آگهی بوده ویا مدارک ارسالی ناقص باشند، به اطلاعات ارسالی ایشان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نکته 2: این شرکت حق قبولی یا رد اطلاعات دریافتی بدون ذکر دلیل را برای خویش محفوظ می دارد.

نکته 3: این آگهی فراخوان عمومی  صرفا" برای شناسایی و ارزیابی کیفی می باشد و مطالب مندرج در آن هیچ گونه تکلیفی را برای این شرکت جهت برگزاری مناقصه ایجاد نخواهد نمود.