سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱

گواهینامه و تقدیرنامه محصول

تقدیر از روند تولید پتروشیمی مهر  در سال 1388
تقدیر و تشکر
ASTM-ISO FOR 7000F
ASTM-ISO FOR 5200B
ASTM-ISO FOR 2208J