چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

جوایز و گواهینامه های مرتبط با کیفیت و مدیریت انرژی

چهارمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی - دی ماه 1397
تندیس دومین همایش ملی کیفیت با رویکرد کسب رضایتمندی مشتری-تیر 1395
گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان-1395
ISO14001
ISO9001
OHSAS18001
ISO17025
ISIRI 9648
جایزه ملی بهره وری1404
ISO10004
ISO10002
ISO 50001