سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱

جوایز و گواهینامه های مرتبط با کیفیت و مدیریت انرژی

چهارمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی - دی ماه 1397
تندیس دومین همایش ملی کیفیت با رویکرد کسب رضایتمندی مشتری-تیر 1395
گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان-1395
ISO17025
ISIRI 9648
جایزه ملی بهره وری1404
7
6
5
4
3
2
1